Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti stranke, partnerje, sodelavce, zaposlene ter druge uporabnike (v nadaljevanju: posamezniki), ki sodelujejo z ZVEZO VATERPOLSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE (v nadaljevanju: ZVDS) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja ZVDS.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba), veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kakšen način ZVDS kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je ZVDS:

ZVEZA VDS
ZVEZA VATERPOLSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Podpeška cesta 10
1351 Brezovica pri Ljubljani

Pooblaščena oseba

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe pooblaščene osebe nismo imenovali, v primeru kakršnega koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko vedno obrnete na nas preko elektronskega naslova: pr@zvds.si.

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim

posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

V skladu s zakonitimi podlagami lahko obdelujemo primeroma te vrste osebnih podatkov:

 • Podatki o drugih uporabnikih oziroma fizičnih osebah (ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, profili na družabnih omrežjih ipd.).

O posamezniku si lahko v ZVDS ustvarimo nove osebne podatke, kot so npr. evidence razgovorov in sestankov, ki smo jih opravili. ZVDS ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov posameznika, razen kadar mu posameznik to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Za uporabo nekaterih vsebin portala se je prek Facebook vtičnika potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na portal se strinjate, da se vaši osebni podatki (demografski podatki – ime, priimek, spol, elektronski naslov), ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena ali ob uporabi portala ali podatki, ki jih izdajatelj pridobi iz drugih virov in se lahko združijo z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje izdajatelj, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Podatke o uporabi portala, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo izdajalec uporabil izključno za namen izboljšanja delovanja portala. Uporabniki, ki se na portal prijavijo prek Facebook računa, prevzemajo odgovornost za ustvarjen račun v celoti. V primeru, da izdajalec ugotovi, da se je uporabnik prijavil, komentiral in zlonamerno uporabljal portal z lažnim Facebook profilom, si pridržuje pravico, da takega uporabnika izključi ali blokira s portala.

Kako ravnati, če se želi na prejemanje e-novic prijaviti mladoletna oseba?

Za uporabo e-naslova mladoletne osebe MNZS potrebuje pisno potrdilo otrokovega starša ali zakonitega zastopnika. Prijavnica na obveščanje na e-naslov mladoletne osebe lahko pa prenesete s te povezave, jo natisnete in izpolnjeno v zaprti ovojnici pošljete na naslov

Zveze vaterpolskih društev Slovenije,
Podpeška cesta 10
1351 Brezovica pri Ljubljani,

s pripisom »Za e-novice«.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

ZVDS zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih zakonitih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

Posredovane osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja izdajatelj, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z izdajateljem.

Podatke prav tako obdelujemo za primer morebitne obrambe v pravdnih in drugih pravnih postopkih ter zagotavljanja skladnosti, kar vključuje skladnost z zahtevami državnih organov po osebnih podatkih, skladnost z davčnimi postopki, za zagotavljanje varnosti pri delu ipd. Lahko jih uporabimo za interno poročanje, ob revizijah in v drugih pravnih zadevah v okviru običajnih namenov poslovanja.

Podatke lahko uporabimo tudi za izboljševanje storitev, kar zajema prepoznavanje težav pri obstoječih storitvah, načrtovanje izboljšav obstoječih storitev in oblikovanje novih storitev. Pri tem si lahko pomagamo tudi z anketiranjem.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov izdajatelja. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o portalu, produktih, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev portala, prilagajanje ponudbe in vsebine produktov izdajatelja ter segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih (kamor spada tudi klasično banner oglaševanje) in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene izdajatelja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Podatke, ki jih bo izdajatelj pridobil iz drugih virov, lahko združi s podatki v zbirki podatkov izdajatelja tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika drugih vsebin izdajatelja. Podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zanimanja uporabnika za določeno vsebino in oglase na produktih izdajatelja in posledično prilagajanje oglasnih sporočil določenemu uporabniku.

 Izvajanje pogodbe

V primeru, ko z ZVDS sklenete pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke moramo obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, ZVDS ne more skleniti pogodbe, prav tako vam ZVDS ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Ravno tako smemo na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah pogodbene stranke obveščati o vsebinah, storitvah in izdelkih. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na pr@zvds.si ali z redno pošto na naslov ZVDS.

Zakoniti interes

ZVDS lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa, za katerega si ZVDS prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ZVDS vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

Obdelava na podlagi privolitve

V kolikor ZVDS nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik za to poda soglasje:

 • naslov elektronske pošte za namen obveščanja in komunikacije (novice, ugodnosti, nagradne igre itd.),
 • dodatne informacije o stranki, za posamezne vnaprej določene namene,
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in sedaj tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na pr@zvds.si ali z redno pošto na naslov ZVDS.

Hramba in izbris osebnih podatkov

ZVDS bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor ZVDS podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo ZVDS hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa izobraževanja v organizaciji, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Osebne podatke, ki jih ZVDS obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, ZVDS hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani ZVDS podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih ZVDS obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo ZVDS hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. ZVDS lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko ZVDS zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namenov arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalnih namenov ali statistični namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

ZVDS lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem dokumentu.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes, Microsoft, Google);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

ZVDS v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil ZVDS in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

ZVDS kot upravljavec in zaposleni v ZVDS osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU).

Piškotki

Vse o piškotkih (ang. cookies) si lahko preberete na naslednji povezavi: https://zvds.si/izjava-o-piskotkih/.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

ZVDS skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo imate kot posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito.
 • Zahtevate lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • Zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Ugovarjate lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka, imate pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trž
 • Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o vas, na primer, če želite, da ugotovimo njihovo točnost ali preverimo razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Zahtevate lahko prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • Prekličete lahko privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če želite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, pošljite zahtevek po elektronski pošti na pr@zvds.si ali z redno pošto na naslov ZVDS.

Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljane pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_seznanitev_z_lastnimi_osebnimi_podatki__Obrazec_SLOP_.doc

V primeru, da menite, da so vaše pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca. Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/

 Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na nas elektronsko na pr@zvds.si  ali z redno pošto na naslov ZVDS.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Ljubljana: 03.11.2022